Yaz Okulu

Üniversitemiz Senatosunun 25.08.2016 tarih ve 2016/03-05 sayılı toplantısında, Üniversitemizde Yaz Okulu açılmamasına ve her eğitim-öğretim dönemi sonunda final sınavlarının sona ermesinden 1 (bir) hafta sonra Bütünleme sınavı yapılmasına karar verilmiştir.

 

01.06.2017 tarih ve 2017/7-04 sayılı Senato kararı ile üniversitemiz öğrencilerinin aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde yaz okulunda ekli listede yer alan yükseköğretim  kurumlarından ders alabilmeleri uygun görülmüş olup, ilgili birimlerce konuya ilişkin gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Yaz Okulunda Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Listesini kayıtlı olduğunuz Bölüm Başkanlığı'ndan öğrenebilirsiniz.

 

Üniversitemiz Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alabilmelerine İlişkin Esaslar

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin ilgili maddesi:

 

Madde 15 — (1) Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alacak YTÜ Öğrencileri, "YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi"ndeki esaslara tabidirler. Aynı Yönerge, YTÜ öğrencisi olmayan kişilerin YTÜ Yaz Okulu’ndan ders alma esaslarını da belirler.

a)      YTÜ öğrencileri, Devlet veya vakıf üniversitelerinden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden veya YÖK tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından ders alabilirler. (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

b)      YTÜ öğrencileri, "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler. (*)  (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

c)      Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.

 

d)     Bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler. (25.08.2016 tarih ve 2016/03-06 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

e)      Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili hususlar, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

 

f)       Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

 

g)      Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan notların, dersi aldığı yaz okulunu takip eden güz yarıyılının yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili bölüm başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Özel durumlar ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

(*) Üniversitemiz Senatosunun 03.07.2014 tarih ve 2014/4-03 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan dersler için, Üniversitemiz öğrencilerinin Yaz Öğretimi açılan diğer tüm üniversitelerden ders alınması durumunda; “Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması ve eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.”